tmrd.net
当前位置:首页>>关于设计一C语言程序,从5个数中取最大数和最小数?的资料>>

设计一C语言程序,从5个数中取最大数和最小数?

#include int main( ) { bool in = true; int i, a, maxn, minn; for ( i = 0; i < 5; i++ ) { scanf("%d", &a); if ( in ) { maxn = minn = a; in = false; } if ( maxn < a ) maxn = a; if ( minn > a ) minn = a; } printf("Max = %d\nMin = ...

#include void main() { int num[5],max,min,i; //其中max是最大值的变量,min是最小值的变量 printf("请输入5个数:\n"); for(i=0;i

#include int main( ) { bool in = true; int i, a, maxn, minn; for ( i = 0; i < 5; i++ ) { scanf("%d", &a); if ( in ) { maxn = minn = a; in = false; } if ( maxn < a ) maxn = a; if ( minn > a ) minn = a; } printf("Max = %d\nMin = ...

//满意请采纳#includeint main(){int a[5]={0},i,max,min;for(i=0;i

有多急?!

思路:首先设置最大最小的值都是数组第一个数,然后遍历数组,出现比当前最大值大的,修改最大值为这个数。出现比最小值小的,修改最小值为这个数。 代码 #include //为了方便返回,使用结构体存储最大值和最小值typedef struct { int Max; int ...

我手动给你敲。。 #include int a[11]; int main() { int i,n=10,mx,mi; for(i=0;i

MATLAB版本: A = [ 4 6 3 2; 1 5 8 9; 0 4 10 6 ]; max(max(A)) %Maximum value of A min(min(A)) %Minimum value of A

思路:定义一个变量,并键盘输入一个数赋值给该变量,且把该数赋值给最大值和最小数。接着for循环输出剩下9个数,并判断该数和最大值最小值的大小关系,更新最大值和最小值,最后输出最大值和最小值。 参考代码: #include "stdio.h"int main(){...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.tmrd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com